دستورالعمل اجرای نصب

دستورالعمل اجرایی نصب ورق های شفاف صنعتی فایبرگلاس مبارکه

فاصله پرلین های زیرین: حداکثر 100 سانتیمتر

نصب ورق دیواری

برای نصب ورق های فایبرگلاس شفاف صنعتی روی بدنه یا دیواره سوله باید از پیچ های سر مته واشر دار سایز 5 و با طول حداقل 4 سانتیمتر و حداکثر 6 سانتیمتر استفاده شود و سوراخ کاری باید در کف گامـــها انجــام شود. فاصلــه بیــن پیــچ ها روی ورق حداکثر 20 سانتیمتر و تعداد پیچ بکار برده شده برای نصب یک متر مربع ورق فایبرگلاس باید حداقل 10 عدد باشد.

نصب ورق سقفی

برای نصب ورق های فایبرگلاس شفاف صنعتی روی سقف سوله نیز باید از پیچ های سرمته واشردار سایز 5 و طول پیچ ها بستگی به نوع فرم ورق و به نسبت ارتفاع گام متغیر می باشد و ســـوراخ کاری می بایســت بر روی بالای گامها انجام شــــود و فشار بستن پیچ روی ورق به اندازه ای باشد که فقط واشر زیر پیچ روی ورق نشسته و نهایتا یک رزوه اضافه تر بسته شود. فاصله بین پیچ ها روی ورق حداکثر 20 سانتیمتر و تعداد پیچ بکار برده شده برای نصب یک متر مربع ورق فایبرگلاس باید حداقل 10 عدد باشد.

اورلب یا هم پوشانی

 جهت ورق ریزی بر اساس جهت وزش باد در آن منطقه مشخص می شود. تعداد گام جهت هم پوشانی عرضی ، بستگی به نوع فرم دارد برای فرم های سینوسی و شادولاین 2 گام و برای فرم های ذوزنقه ای 1 گام باید اورلب شوند.

برای هم پوشانی طولی نیز باید حداقل 30 سانتیمتر از ورق ها روی همدیگر قرار گیرند و حتما نقطه هم پوشانی بر روی پرلین ها نصب گردد.

به حالتی که ورق ها به جهت افزایش عرض روی همدیگر قرار گیرند همپوشانی عرضی گفته می شود.
ورقهای شفاف در گام های ذوزنقه ای، سینوسی و شادولاین تولید می گردند و محدودیتی در شکل فرم وجود ندارد. (در حال حاضر این شرکت قالب 61 مدل فرم مختلف را موجود دارد) در صورت نیاز به هر تعداد قالب فرم جدید، در کمترین زمان، طبق فرم های درخواستی مشتری قالبسازی انجام می شود.