ورق فایبرگلاس

ورق فایبرگلاس S312

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 312 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S311

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 311 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S310

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 310 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورق فایبر گلاس رنگی در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S309

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 309 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S308

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 308 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S307

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 307 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S306

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 306 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV یا همان ورق فایبرگلاس در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S305

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 305 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورق های فایبرگلاس در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S304

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 304 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورقهای GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و همچنین در برابر سایش…
ادامه مطلب

ورق فایبرگلاس S303

محصولات ورق های فایبرگلاس وینیل استر GRV S 303 موارد مصرف : جهت پوشش سالنهای اسید شویی ، کولینگ تاورها و هرمکانی که دارای بخارات و یا سیالات اسیدی و خوردنده باشند مورد استفاده می گیرند. ورق فایبر گلاس یا همان GRV در برابر انواع مواد شیمیایی و اسیدها و…
ادامه مطلب